2

Smerteagenten – et værktøj til at følge og vurdere risiko for kronisk smerte

Behov
Der er behov for, at man tidligt opdager og anerkender, at smerte er ved at blive en kronisk tilstand hos den enkelte patient for at give optimal, sammenhængende smertebehandling, der kan forhindre kronisk smerte. En behandling, der lindrer smerte hos den enkelte patient, støttet af en sammenhængende, tværfaglig indsats med øje for de individuelle udfordringer.
Behovet vedrører:
– Borgere med smerter i risiko for at udvikle kroniske smerter
– Sundhedsprofessionelle der arbejder med smerteramte patienter på tværs af sektorer
– Samfundet der bærer omkostningerne ved sygefravær, nedsat funktionsevne og langvarig behandling.

Projektaktiviteter
Etnografisk undersøgelse af behov og smertekarakteristika blandt patienter i Smerteklinikken ved Regionshospitalet Silkeborg, samt fokusgrupper i almen praksis. Dette gøres med henblik på at skabe indsigt i hvordan vi kan følge og vurdere smerte tidligt.
Udvikling af smerteprofiler på baggrund af observationer og journal data.
Udvikling af prototype modeller for identifikation af patienter med tidlige tegn på kroniske smerter
Workshop for interessenter i problemstillingen med henblik på videreudvikling af projektet.
Projektet starter i januar 2016 og løber over ni måneder

Værdiskabelse
Patienter:
At smerte behandles tidligt, med øje for patientens komplekse udfordringer, er afgørende for at minimere lidelse. Patientens smertebehandling kan optimeres, når en risiko for kronisk smerte afdækkes tidligt. Patienten vil så kunne modtage rettidig, tværfaglig smerteintervention. Dette vil give patienten bedre rehabilitering med øget deltagelse i familie- og arbejdsliv.
Sundhedsprofessionelle: Muligheden for tidligt at følge og vurdere risiko for kronisk smerte hos patienter, giver sundhedsprofessionelle et klinisk redskab til at tilpasse smertebehandlingen til den enkeltes behov og modvirke udviklingen af kronisk smerte.
Samfundsøkonomien: Tidlig optimeret smertebehandling af smerteramte borgere vil medvirke til at nedbringe udgifterne til smertebehandling i samfundet, samt nedbringe udgifter i det sociale system, gennem øget fastholdelse på arbejdsmarkedet.
Backere: Backerne bidrager helt konkret til, at forbedre mulighederne for at behandle kroniske smerter tidligt. Deres bidrag er med til at minimere lidelse hos smerteramte borgere.

Potentiale for projektet
Ved afslutning af projektet vil vi stå med en prototype-model for, hvordan smertepatienter i risiko for at udvikle kroniske smerter, systematisk kan identificeres tidligt og tilbydes sammenhængende, tværfaglig behandling. Modellen vil være med til at styrke klinisk praksis omkring visitering og behandling af smertepatienter.
Modellen skal efterprøves i større skala på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet og i flere smerteklinikker. Dette vil give os mulighed for at styrke modellens prædiktive værdi og undersøge mulighederne for implementering i sundhedsvæsenets eksisterende praksis omkring smertebehandling.

Projektteamet
Projektteamet er en tværfaglig gruppe med et bredt kompetencefelt fra Smerteklinikken og Forskningsenheden ved Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospital Silkeborg.
Mette Terp Høybye. Antropolog og seniorforsker med erfaring i etnografisk arbejde i kliniske miljøer og innovationsprojekter i sundhedsvæsenet. Tovholder og kontaktperson vedrørende funding og udvikling af projektet.
Karen Schmøkel. Udviklingssygeplejerske med sygeplejefaglig kandidatuddannelse og erfaring med tværfaglig kvalitetsudvikling, men særligt fokus på ledelse og organisering.
Jens Jørgen Daugaard. Overlæge i anæstesi med erfaring i klinisk arbejde med udredning af smerte, smertebehandling, udarbejdelse af behandlingsplaner og tværfaglig ledelse.
Henriette Bach Knudsen. Overlæge i anæstesi med erfaring i klinisk arbejde med smertebehandling og udarbejdelse af behandlingsplaner.
Lis Laursen Holm. Anæstesisygeplejerske med erfaring i smertebehandling og patientrettede præ-operative smerteplaner. Initiativtager til PainCare proceduren for kirurgiske patienter ved Regionshospital Silkeborg.
Anne Mette Juul. Opvågningssygeplejerske med erfaring i smertebehandling og patientrettede præ-operative smerteplaner. Initiativtager til PainCare proceduren for kirurgiske patienter ved Regionshospital Silkeborg.
Stine Duelund. Smertesygeplejerske, med erfaring i dataindsamling og databehandling
Teamet kan herudover trække på tværfaglige kompetencer fra smerteklinikken fra blandt andet psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Projektet vil derudover konsultere smerteeksperter nationalt og internationalt.

CrowdsWhoCare projekter er reward-baseret crowdfunding. Det vil sige at man som backer, det være sig privatperson, offentlig organisation eller privat virksomhed, køber ind på et projekt og dermed også accepterer at man skal have en gevinst af arbejdet tilbage. Dette kan man ikke undslå sig.

Hvis man som NGO eller fond ønsker at støtte et CrowdsWhoCare projekt er dette også er muligt. Skriv til info@crowdswhocare.com for nærmere information.