WebCath_topbillede01

Webcath – Kommunikation og uddannelse til borger og personale

Problemstilling
Borgere med blæretømningsproblemer oplever inkontinens og tilbagevendende urinvejsinfektioner, som er til stor gene i dagligdagen og kan medføre alvorlig sygdom, nedsat livskvalitet og øget forbrug af sundhedsydelser. Når borgeren er udredt, tilbydes der uddannelse i selv at oplægge kateter, hvilket for mange kan være en udfordring. Patient-uddannelsen varetages ambulant af specialuddannede sygeplejersker på Center for Vandladningsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital efterfulgt af en telefon-konsultation, hvor erfaringer afstemmes.
Undersøgelser viser en høj grad af uløste behov i gruppen som helhed, og kun cirka 50 % af borgerne modtager opfølgende støtte. Samlet set kan det føre til nedsat overholdelse af egen- behandlingen, komplikationer og øget forbrug af sundhedsydelser pga. nye indlæggelser og ambulante besøg.
De regionale strategier om fokus på digitale muligheder i sundhedsvæsnet, åbner for en alternativ form for kommunikation og samarbejde mellem borgeren og sundhedspersonale, på tværs af sektorer for omgående erfaringsudveksling. Dette øger muligheden for, at imødekomme borgerens og sundhedspersonalets individuelle behov for uddannelse og rehabilitering.

Behov
Der er et behov for at skabe bedre kommunikative værktøjer til borgere med blæretømningsproblemer og det pleje- og sundhedspersonale, der hjælper denne patientgruppe således, at patienterne opnår større sikkerhed og tillid i at skifte engangs-kateter.

Projektaktiviteter
Fase 1: Afklaring af fælles og individuelle behov i målgruppen bestående af pårørende og sundheds- og plejepersonale.
Januar – Februar 2016
Udarbejdelse af interview-guide i samarbejde med f.eks. en journalist, antropolog eller anden vidensperson indenfor kvalitative undersøgelser.
Pilot- teste interview guide
Februar – Marts 2016
Fokusgruppe interview: Afdeling, primær pleje, borgere
Semi-strukturede interviews: Hvordan optimerer vi introduktion og supportering af teamet omkring borgere, som selv udfører engangs-katerisation? Er en digital løsning attraktiv til en bedre dialog og omgående formidling?
Hvordan er behovet for afdeling, primær pleje og borgere.
Hvori består udfordringerne for afdeling, primær pleje og borgere.
Hvilke effekter skal man opnå med en løsning for afdeling, primær pleje og borgere.
Hvordan gør vi dialogen bedre og mere effektiv for de involverede parter?
Marts-April 2016
Gennemgang og fortolkning af information
Opfølgning og feedback til involverede parter og tilpasning
April – Maj 2016
Udarbejdelse af løsningsforslag gennem workshop med borgere, virksomheder og fagpersoner.
Udarbejdelse af model for test af løsning.
Udarbejdelse af prototype.
Juni 2016
Pilot teste prototype
August 2016
Stillingstagen til videre udvikling og implementering

Værdiskabelse
Med borgeren i centrum er målet at skabe et relevant uddannelse- og kommunikationstilbud for borger og personale i overgangene mellem regionen og kommunerne. Et øget samarbejde mellem borger og sundhedsyder antages at bibringe:
Patienten:
– Bedre evne til selv at anvende sit engangs-kateter.
– Tillid, indsigt og forståelse for egen sundhedstilstand og egne handlemuligheder (aktuelle sundhedstilstand)
– I et samarbejde med sundhedsvæsnet at varetage et medansvar for egen behandling og opnå højere grad af selv-hjælp og forståelse af egen situation for den enkelte og dermed:
-Færre alvorlige komplikationer
-Færre gener i daglidagen
-Øget patienttilfredshed og livskvalitet
Sundhedsudbydere
I et fremtidigt perspektiv, et innovativt bidrag til en digital kommunikations proces’ med borgeren som medfører;
– Øget kvalitet i aktuelle tilbud om(opfølgning) og rehabilitering
Færre patientkontakter (indlæggelser, ambulante ydelser, besøg ved egen læge)
– Omfordeling af ressourcer

Potentiale for projektet
Projektet giver en unik mulighed for at afdække hvis og hvorfor patienterne og sundheds-og plejepersonale oplever problemer med at anvende engangskateter således at der kan udvikles relevante løsninger til både borgeren og fagpersonalet.
Projektets resultater vil kunne bruges til andre lignende situationer, hvor borgere selv skal udføre egen-behandling i eget hjem.

Projektteamet
Center for Vandladningsforstyrrelser, Aarhus Universitetshospital:
Bente Thoft Jensen, Sygeplejerske, Ph.d., Master of Public Health, Registered Nurse
Susanne Amnitzbøl Kristensen , MSc. Registered Nurse
Teamet har en lang og bred baggrund indenfor den urologiske sygepleje og dedikeret arbejdet med udvikling og optimering af patienten med vandladnings problemer. Endvidere har Bente Thoft Jensen og Susanne Amnitzbøl Kristensen også en forskningsmæssig ballast og har tidligere gennemført, publiceret og implementeret banebrydende forskningsresultater i urologisk sygepleje.

CrowdsWhoCare projekter er reward-baseret crowdfunding. Det vil sige at man som backer, det være sig privatperson, offentlig organisation eller privat virksomhed, køber ind på et projekt og dermed også accepterer at man skal have en gevinst af arbejdet tilbage. Dette kan man ikke undslå sig.
Hvis man som NGO eller fond ønsker at støtte et CrowdsWhoCare projekt er dette også er muligt. Skriv til info@crowdswhocare.com for nærmere information.