Jura, IP og beskatning

Som projektejer er der en række forhold, som det er vigtigt at man er opmærksom omkring når man gerne vil drive et projekt baseret på crowdfunding og crowdsourcing.
Nedenstående vejlning er en kort opsummering af punkter som er nærmere beskrevet i generelle betingelser og vilkår.
Alle lige fra hospitalsafdelinger og kommunale enheder til private virksomheder, organisationer og privatpersoner har lov til at søge finansiering af projekter gennem CrowdsWhoCare.   Dette har CrowdsWhoCare fået afklaret i en juridisk undersøgelse foretaget af advokatfirmaet, Manzanti-Andersen & Korsø Jensen. Undersøgelsens vurdering forefindes i et notat skrevet af Manzanti-Andersen & Korsø Jensen og kan rekvireres ved henvendelse på cm@crowdswhocare.dk
Det er i princippet et køb af forskning, udvikling og innovationsaktivitet som munder ud i resultater og en analyserapport som bidragsyderne får adgang til.
Projektejerne har dog ret til at afvise en bidragsyder, hvis de finder at bidragsydere kan kompromittere habiliteten af projektet. jura

Aftale mellem projektejer og bidragsyder
Når dit projekt har opnået fuld støtte forpligtiger du og dit team jer til at levere det lovede stykke arbejde og sikre at jeres bidragsydere for de rewards som de har købt ind på.
Hvis dit projekt er lykkes med at rejse ressourcer i form af arbejdstimer fra en fagperson, vil det være nødvendigt at lave en skriftlig samarbejdsaftale.
CWC stiller en generel samarbejdsaftale til rådighed som er udarbejdet af advokatfirma.
Denne aftale kan fungere som et udgangspunkt for en, efter relevans tilpasset aftale.

Administration af projektmidler
Alle projekter vil blive administreret af den juridiske enhed bag projektet efter dennes fastlagte regnskabspraksis for administration af projekter.
Der kan kun være én administrativ bevillingsmodtager af midlerne. Denne enhed kan efter behov fakturere midler ud til relevante projektdeltagere uden for organisationen.
Som projektejer skal du derfor sørge for at projektet bliver forankret administrativt korrekt i din egen organisation.
Inden dit projekt kan blive endelig uploadet på CrowdsWhoCare skal du sørge for at få anvist en projektkonto og kontonummer, som midlerne kan udbetales til.

For private virksomheder gælder:
Det er af væsentlig regnskabs -og skattemæssig betydning at I opretter en projektkonto i kategorien forskning og udvikling. Rådfør jer evt. med en revisor, hvis I ikke i forvejen bedriver forskning og udvikling.

Beskatning og moms
CrowdsWhoCare er en reward-baseret platform.
For forskere og klinisk personale betyder dette imidlertid at rejste projektmidler får karakter af rekvireret forskning og opgaveløsning (uanset hvor pengene kommer fra). Den enhed som skal administrere midler skal derfor være opmærksomme på at lave momsregnskab på projektet.
Skulle der være momsfrie foreninger, fonde eller NGO’er som ønsker at donere penge til projektet kan dette ske uden om CrowdsWhoCare. Normalt beskattes donationer, men ikke når det går til offentlig forskning og udvikling som det ofte er tilfældet her. Det vil være nødvendigt og relevant at holde donerede og reward-baseret midler adskilt i regnskabet for projektet, således at der ikke bliver udført momspligtige aktiviteter for midler der er doneret.

Immaterieller rettigheder
Projektets økonomiske bidragsydere tilkøber kun retten til de oplyste rewards. De kan således ikke købe retten til opfindelser som du og dit team gør undervejs i projektet.
Kun projekts direkte deltagere kan gøre krav på opfindelser gjort under udførelsen af projektet. Projektdeltagernes ansættelsesmæssige forhold afgør, hvilken kreds der har rettighederne til opfindelserne og dette skal reguleres i den indgåede samarbejdsaftale.

Disclaimer
Ovenstående er en kort opsummering af de vigtigste pointer som er mere detaljeret beskrevet i generelle betingelser og vilkår, og skal betragtes som en vejledning. CrowdsWhoCare kan ikke holdes ansvarlig for indholdet heraf.